Yönetmelikler

 

·      Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

·      Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

·      Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

·      Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve UnvanDeğişikliği Yönetmeliği

·      Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

·      Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

·      Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

·      Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

·      Doğum Yardımı Yönetmeliği

·      Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkinUsul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

·      Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir Ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

·      Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

·      Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

·      Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

·      Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları HakkındaYönetmelik

·      Doçentlik Sınav Yönetmeliği

·      Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacakMerkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik 

·      Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören AraştırmaGörevlileri Hakkında Yönetmelik

·      Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

·      Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

·      Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

·      Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

·      Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

·      Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili BirimlerinBirlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

·      Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim veÖğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

·      Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik

·    Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin YönetmelikPersonel Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum